Vytvořte fakturu

OVB Allfinanz Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název OVB Allfinanz Slovensko
IČO 31361358
TIN 2020352719
DIČ SK2020352719
Datum vytvoření 15 Listopad 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo OVB Allfinanz Slovensko
Kukuričná 8
83248
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 185 008 €
Zisk 3 036 129 €
Kapitál 10 627 818 €
Vlastní kapitál 4 255 604 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905980828, 0905980829, 0915989123
Mobile(y) 0915989123
Fax(y) 0258102406
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,663,401
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 950,692
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 465,525
2. Software (013) - /073, 091A/ 465,525
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 386,584
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,467
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 201,841
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 178,276
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 2,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 98,583
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 8,299
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 90,284
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,679,423
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 117,585
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117,585
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,645,877
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,645,877
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,360,596
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,177,160
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,177,160
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 586
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182,850
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,555,365
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 855
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,554,510
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,286
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33,181
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 105
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,663,401
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,663,390
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 427,261
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 427,261
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,036,129
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,000,011
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,097
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,097
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,940,484
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,270,881
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,960
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,248,921
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 114,331
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 62,230
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 481,192
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,850
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,049,430
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 103,739
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,945,691
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 37,125,228
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,185,008
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,125,228
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,319
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035,461
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,147,757
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 450,486
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -2,776
D. Služby (účtová skupina 51) 29,874,531
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,651,913
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,009,004
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 580,108
4. Sociální náklady (527, 528) 62,801
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,672
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 498,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 498,319
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,098
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 213,603
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427,911
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,037,251
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,802,987
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,829
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19,828
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19,828
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,462
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) -900
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,625
2. Ostatní náklady (562A) 12,625
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 860
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,877
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,633
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,032,618
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 996,489
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,212,748
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -216,259
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,036,129
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016