Vytvořte fakturu

BOD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BOD
IČO 31361480
TIN 2020329377
DIČ SK2020329377
Datum vytvoření 12 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOD
Majerská 56
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 557 712 €
Zisk 168 825 €
Kapitál 3 066 256 €
Vlastní kapitál 1 078 417 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421902137403
Fax(y) 0245257284
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 775,674
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 260,252
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 260,252
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 260,252
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 514,908
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 163,500
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 150,771
3. Výrobky (123) - /194/ 12,619
4. Zvířata (124) - /195/ 110
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 272,391
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 272,298
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272,298
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 93
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 79,017
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,087
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,930
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 514
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 514
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 775,674
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,079
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,885
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,885
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 356,730
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 356,730
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168,825
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,595
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,415
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,350
12. Odložený daňový závazek (481A) 5,065
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 223,074
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 124,968
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,968
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 466
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,440
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,010
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,772
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,418
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,106
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,274,737
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,557,712
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,274,657
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 80
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,245
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,283,051
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,169
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,334,695
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,575,714
D. Služby (účtová skupina 51) 176,245
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 201,069
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 137,127
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 7,968
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,130
4. Sociální náklady (527, 528) 5,844
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,763
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 80,856
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 80,856
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,276,358
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 67
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,623
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223,017
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 519,533
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,462
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,236
2. Ostatní náklady (562A) 3,236
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,226
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,441
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 216,576
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 47,751
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 69,004
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -21,253
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 168,825
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015