Vytvořte fakturu

ANASOFT APR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ANASOFT APR
IČO 31361552
TIN 2020345778
DIČ SK2020345778
Datum vytvoření 15 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANASOFT APR
Mlynská dolina 41
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 738 137 €
Zisk 58 885 €
Kapitál 5 964 000 €
Vlastní kapitál 1 310 686 €
Kontaktní informace
Email obchod@anasoft.sk
webové stránky http://www.anasoft.sk
Telefon(y) +421232234111, +421232234100, +421265420289
Fax(y) 0232234100
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,973,043
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,066,863
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 164,670
2. Software (013) - /073, 091A/ 164,670
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 435,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 116,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 319,252
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 466,536
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 42,077
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 424,458
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,735,605
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 116,125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,747
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 114,378
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,561
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 14,561
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,330,360
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,311,151
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,470
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,356
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,291,325
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,209
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,274,559
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,022
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,272,537
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 170,575
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 92,597
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 77,978
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,973,043
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,422,161
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,971
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,422
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 144,159
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 144,159
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,032,127
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,032,127
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,885
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,550,882
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 629,986
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 60,611
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 569,375
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,775,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 606,209
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,864
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 602,345
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 237,110
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 121,572
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 142,115
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 548,538
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 145,177
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 145,177
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,628,930
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,738,137
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 293,171
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,335,759
V. Aktivace (účtová skupina 62) 338,104
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,756,650
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,453
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,646,212
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 221,691
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 479,912
D. Služby (účtová skupina 51) 3,098,427
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,735,459
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,857,464
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 797,449
4. Sociální náklady (527, 528) 80,546
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,553
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 280,135
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 280,135
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,708,395
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 62,752
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,888
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,925
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,167,004
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46,743
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 23,450
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 23,450
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 229
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 229
XII. Kurzové zisky (663) 23,064
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,182
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,366
2. Ostatní náklady (562A) 16,366
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24,473
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,343
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,561
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,486
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,601
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 93,735
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -59,134
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,885
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015