Vytvořte fakturu

M a H - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Obchodní název M a H
IČO 31361781
TIN 2020334613
DIČ SK2020334613
Datum vytvoření 17 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M a H
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 015 495 €
Zisk 1 800 €
Kapitál 7 782 072 €
Vlastní kapitál 2 915 049 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421268208424, +421269251129, +421268208425
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,408,220
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,899,337
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,460
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,460
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,892,877
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,055,344
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,230,727
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 581,696
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,110
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,395,516
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,550,104
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 532,354
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,080
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,007,670
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 505,043
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 392,143
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,712
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,431
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 112,870
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 340,369
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,536
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 331,833
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 113,367
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 93,106
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 20,261
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,408,220
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,903,591
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,940
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,940
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,536,657
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,536,657
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,800
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,476,321
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 311,459
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,455
12. Odložený daňový závazek (481A) 295,004
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,638,065
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,334,952
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,334,952
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 48,556
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,730
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,315
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,512
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,508
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,508
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,443,289
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 28,308
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 20,935
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,373
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,835,485
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,015,495
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,912,524
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 796,081
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -13,176
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,126,880
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193,186
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,899,259
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,818,100
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 261,276
D. Služby (účtová skupina 51) 485,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,166,928
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 846,155
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 294,770
4. Sociální náklady (527, 528) 26,003
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 69,970
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 265,192
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 265,192
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,569,952
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262,233
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 116,236
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,130,445
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,263
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,263
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,263
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94,688
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 71,743
2. Ostatní náklady (562A) 71,743
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,942
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,425
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,811
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,011
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 18,129
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,800
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017