Vytvořte fakturu

NECTEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název NECTEL
IČO 31362141
TIN 2020319730
DIČ SK2020319730
Datum vytvoření 26 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NECTEL
Hrachová 18D
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 103 448 €
Zisk 19 647 €
Kapitál 2 595 612 €
Vlastní kapitál 1 943 189 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243330088, 0423339990, 0243630611, 0243630612, 0243630613
Fax(y) 0243339990
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,945,505
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 258,833
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 252,902
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,250
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 141,652
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,931
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,931
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,670,586
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 130,401
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 130,401
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 37,558
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 35,980
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,980
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,578
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,471,883
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,470,277
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,715
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,436,562
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,606
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,030,744
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40,663
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 990,081
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,086
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 83
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,003
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,945,505
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,870
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 4,242
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 4,242
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,866,184
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,866,184
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,647
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,044,635
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 46,245
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,518
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 43,727
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 914,077
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 518,034
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,810
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 504,224
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 149,498
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,391
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 73,051
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 45,291
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 112,634
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,178
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 82,715
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 82,715
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,598
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,105,275
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,103,448
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,986,169
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 101,137
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,142
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,047,885
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,363,221
D. Služby (účtová skupina 51) 2,022,652
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,482,138
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,083,418
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 371,301
4. Sociální náklady (527, 528) 27,419
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,221
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 68,235
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 68,235
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 53,137
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -22,017
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,298
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 55,563
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,600,296
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,826
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1,208
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 162
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 162
XII. Kurzové zisky (663) 456
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,114
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 1,207
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 373
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 21,534
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,288
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,275
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,628
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,206
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,578
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,647
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016