Vytvořte fakturu

Reckitt Benckiser - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.09.2015
Basic information
Obchodní název Reckitt Benckiser
IČO 31362150
TIN 2020318025
DIČ SK2020318025
Datum vytvoření 26 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reckitt Benckiser
Drieňová 3
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 349 565 €
Zisk 455 068 €
Kapitál 134 672 756 €
Vlastní kapitál 130 479 378 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255410921
Date of updating data: 21.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 120,378,973
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 115,058,220
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,221
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,221
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 115,040,999
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 115,040,999
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,975,206
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 15,968
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 15,968
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,045,165
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,917,372
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,917,372
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,925,249
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 200,570
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,974
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 914,073
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 711
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 913,362
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 345,547
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 59,282
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 286,265
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,378,973
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,503,370
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 115,040,999
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 455,068
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,875,603
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,201
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,201
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,298,185
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,070,418
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,070,418
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,221
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,925
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 201,621
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,557,217
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,557,217
Date of updating data: 21.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,361,492
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,349,565
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,256,711
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 53,197
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,496
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,161
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,508,509
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,745,197
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,223
D. Služby (účtová skupina 51) 14,398,974
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 272,941
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 194,767
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 76,312
4. Sociální náklady (527, 528) 1,862
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) -2,456
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,290
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,290
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,215
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -10,789
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,914
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 841,056
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,126,514
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,516
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,927
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 11,927
XII. Kurzové zisky (663) 22,589
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 222,249
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 217,981
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,268
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -187,733
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 653,323
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 198,255
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 194,633
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,622
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 455,068
Date of updating data: 21.09.2015
Date of updating data: 21.09.2015