Vytvořte fakturu

PPD Services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PPD Services
IČO 31362168
TIN 2020296201
DIČ SK2020296201
Datum vytvoření 26 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPD Services
Tuhovská 1
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 977 028 €
Zisk 19 521 €
Kapitál 483 920 €
Vlastní kapitál 125 706 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948206939, +421948194056, +421948089671, +421948125284, +421948430732, +421948480342, +421948450761
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 342,952
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,578
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 484
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 484
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,094
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,094
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,042
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,396
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 156
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,240
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,615
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,450
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 326,014
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 314,857
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,857
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 262
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,895
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,017
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 563
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,454
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,332
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,952
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,228
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 55,069
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 55,069
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,507
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,507
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,131
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 89,528
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,397
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,521
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,707
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,797
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,797
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,708
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,536
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,536
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,889
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,794
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,516
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,709
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 264
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,268
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,268
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,648
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 33,286
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 978,172
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 977,028
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 955,206
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,395
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,427
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,741
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 152,122
D. Služby (účtová skupina 51) 316,015
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 457,952
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 328,714
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 121,485
4. Sociální náklady (527, 528) 7,753
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,100
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,671
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,671
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,741
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,140
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,287
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,069
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,144
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,139
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,139
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,691
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,792
2. Ostatní náklady (562A) 1,792
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,876
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,547
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,740
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,219
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,219
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,521
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362168 TIN: 2020296201 DIČ: SK2020296201
 • Sídlo: PPD Services, Tuhovská 1, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08 08.06.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Fábry 24 781 € (45%) Bratislava 821 08
  Ing. arch. Hana Fábry 2 753 € (5%) Bratislava 821 08
  MUDr. Eleonóra Bálentová 2 753 € (5%) Plzenská 3/16 Bratislava 831 03
  ALBA SPA N s. r. o. 24 781 € (45%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2014Nové sidlo:
   Tuhovská 1 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.04.2014Zrušené sidlo:
   Mokráň Záhon 2 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Hana Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Eleonóra Bálentová Plzenská 3/16 Bratislava 831 03
   ALBA SPA N s. r. o. Desiata 11 Bratislava 831 01
   12.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   09.01.2010Nové sidlo:
   Mokráň Záhon 2 Bratislava 821 04
   08.01.2010Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   02.10.2009Noví spoločníci:
   Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.06.2000
   01.10.2009Zrušeny spoločníci:
   PPD Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   Jan Matuška Ve Svahu 3/560 Praha 4 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   01.12.2006Nové predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnávania
   20.04.2006Noví spoločníci:
   PPD Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   19.04.2006Zrušeny spoločníci:
   PPS Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   01.04.2006Nové predmety činnosti:
   manipulácia s tovarom, doplňovanie tovarov do regálov v predajniach maloobchodnej sieti a veľkoobchodnej sieti - merchandising
   marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relations/ podpora predaja
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   vedenie mzdovej a personálnej agendy
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav, veľtrhov a predajných akcií
   technicko-organizačné zabezpečenie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí a súťaží
   administratívne práce
   činnosť organizačného a ekonomického poradenstva
   nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   05.11.2004Noví spoločníci:
   PPS Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   04.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   23.04.2004Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   22.04.2004Zrušené sidlo:
   Lovinského 18 Bratislava 811 04
   23.02.2004Nové obchodné meno:
   PPD Services, s.r.o.
   22.02.2004Zrušené obchodné meno:
   PPD Sales & Marketing Services, s.r.o.
   29.01.2002Nové obchodné meno:
   PPD Sales & Marketing Services, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lovinského 18 Bratislava 811 04
   28.01.2002Zrušené obchodné meno:
   PPD Marketing Services, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčková 18 Bratislava 811 06
   25.07.2000Noví spoločníci:
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   Jan Matuška Ve Svahu 3/560 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   24.07.2000Zrušeny spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Finn Carlsen Banhofstrasse 12 Kronberg Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   Rigo Müller dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava
   26.04.2000Noví spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   03.12.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo
   personálny management
   Noví spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Finn Carlsen Banhofstrasse 12 Kronberg Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   02.12.1998Zrušeny spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Pölcher dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava
   02.10.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Josef Pölcher dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava
   01.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   02.06.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rigo Müller dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   01.06.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   PPD Marketing Services, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčková 18 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   automatizované spracovanie údajov;
   poskytovanie software;
   Noví spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava