Vytvořte fakturu

MEDIAL CAPITAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIAL CAPITAL
IČO 31362524
TIN 2020885383
DIČ SK2020885383
Datum vytvoření 26 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIAL CAPITAL
Plynárenská 3, P.O.Box 23
82006
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 102 €
Zisk -142 872 €
Kapitál 6 218 020 €
Vlastní kapitál 3 641 877 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253416120, 0253416233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,114,702
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 423,512
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 90,370
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,704
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 35,666
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 333,142
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 14,535
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 318,607
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,606,414
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 66
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,451,437
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 166
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,451,271
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,398
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,398
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,398
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 87,174
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 87,174
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 62,339
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 46
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62,293
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84,776
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 83,795
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 963
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 18
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,114,702
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,509,370
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,555,933
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,555,933
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 255,600
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 255,600
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 11,216
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 11,216
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 829,493
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,118,818
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -289,325
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,872
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,605,332
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,581,246
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,436,951
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 146
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 144,146
12. Odložený daňový závazek (481A) 3
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,088
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 895
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 895
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,686
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,891
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,556
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,998
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,998
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 106,818
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,102
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,102
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,363
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,005
D. Služby (účtová skupina 51) 11,624
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 131,793
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,773
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,427
4. Sociální náklady (527, 528) 1,593
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 649
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 30,350
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 30,350
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,942
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -181,261
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,629
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106,818
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 16,597
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 90,221
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 90,221
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,286
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 16,597
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 42,071
2. Ostatní náklady (562A) 42,071
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 162
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 7,940
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 516
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 39,532
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -141,729
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,143
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,179
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -36
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -142,872
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362524 TIN: 2020885383 DIČ: SK2020885383
 • Sídlo: MEDIAL CAPITAL, Plynárenská 3, P.O.Box 23, 82006, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ondrej Štrigner 157 Most pri Bratislave 900 46 12.01.1996
  Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 23.04.1997
  Ing. Ľubo Fabšič Na hriadkach 51 Bratislava 841 01 08.12.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MEDIAL, družstvo 1 811 957 € (70.9%) Bratislava 851 04
  Tomáš Fabšič 743 976 € (29.1%) Heyrovského 16 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.03.2007Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo Haanova 10/a Bratislava 851 04
   11.03.2007Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   06.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   10.03.2005Noví spoločníci:
   Tomáš Fabšič Heyrovského 16 Bratislava 841 03
   09.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   07.11.2003Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   06.11.2003Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   Ľudovít Izsák 1292 Neded
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru z účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   faktoring a forfaiting
   leasing
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   Ľudovít Izsák 1292 Neded
   30.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovateľské služby k horeuvedeným činnostiam
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   VZTMontáže, s.r.o. IČO: 35 697 661 Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   08.12.1999Nové obchodné meno:
   MEDIAL CAPITAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   VZTMontáže, s.r.o. IČO: 35 697 661 Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubo Fabšič Na hriadkach 51 Bratislava 841 01
   07.12.1999Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL LIFT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čajakova 28 Bratislava 833 25
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1997Noví spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   EKOSTROJ a.s IČO: 31 370 292 Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   12.01.1996Noví spoločníci:
   EKOSTROJ a.s IČO: 31 370 292 Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ondrej Štrigner 157 Most pri Bratislave 900 46
   11.01.1996Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Vačko Kuklovská 51 Bratislava
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   MEDIAL LIFT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 28 Bratislava 833 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovateľské služby k horeuvedeným činnostiam
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   Ing. Július Vačko Kuklovská 51 Bratislava