Vytvořte fakturu

PEPSI-COLA SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PEPSI-COLA SR
IČO 31362681
TIN 2020315396
DIČ SK2020315396
Datum vytvoření 06 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEPSI-COLA SR
Nádražná 534
90101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 604 294 €
Zisk -298 983 €
Kontaktní informace
Email job.sk@pepsiamericas.com
Telefon(y) 0484285227, 0484714811, 0484714821, 0557983710, 0557983714, 0557983777, 0347963110
Fax(y) 0347963168
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,060,757
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,415,220
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 78,901
2. Software (013) - /073, 091A/ 48,606
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 4,283
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 26,012
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,331,672
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165,970
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,619,988
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,268,116
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 277,598
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,647
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 4,647
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,128,859
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 784,126
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 784,126
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 392,217
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 392,217
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,270,560
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,102,178
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,102,178
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 168,382
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,681,956
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,406
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,669,550
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,516,678
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 874,628
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 602,739
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 39,311
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,060,757
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,598,785
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 52,249,718
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 52,249,718
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 122,555
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 122,555
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -45,474,505
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,463,585
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -49,938,090
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -298,983
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,461,972
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 293,812
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 281,336
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,476
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 30,287
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 30,287
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,858,608
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,207,659
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,207,659
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 142,252
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 99,093
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 409,272
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 332
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,277,492
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 735,923
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 541,569
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,773
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,408,261
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,604,294
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,408,261
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,446
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,987
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179,600
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,722,951
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,976,725
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,178,184
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 4,457
D. Služby (účtová skupina 51) 9,187,327
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,263,308
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,294,202
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 842,907
4. Sociální náklady (527, 528) 126,199
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 75,392
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 848,771
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 848,771
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,351
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 74,393
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,043
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -118,657
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,066,014
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,428
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 102,419
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 279,872
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,544
2. Ostatní náklady (562A) 8,544
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 243,370
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 27,958
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -177,444
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -296,101
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -298,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362681 TIN: 2020315396 DIČ: SK2020315396
 • Sídlo: PEPSI-COLA SR, Nádražná 534, 90101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Josef Neumann 119 Čtyřkoly 257 22 Česká republika 28.07.2006
  Ing. Jakub Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika 30.04.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  P-Americas, LLC 50 376 751 € (100%) Somers New York 015 89 Spojené štáty americké
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jakub Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   09.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaku Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   06.06.2014Noví spoločníci:
   P-Americas, LLC One Pepsi Way Somers New York 015 89 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaku Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   05.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Randy Michael Pankevicz Tobin Court 66 London, Ontario N6K 3Y4 Kanada Vznik funkcie: 31.12.2003
   01.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Josef Neumann 119 Čtyřkoly 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 28.07.2006
   31.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Eamonn Martin Murphy 15 Riverview Estate, Glasheen Road Cork City Írska republika Vznik funkcie: 23.12.2002
   28.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Andrew Holmes 14466 North 87 Avenue AZ 85381, Peoria USA Vznik funkcie: 23.12.2002
   06.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Randy Michael Pankevicz Tobin Court 66 London, Ontario N6K 3Y4 Kanada Vznik funkcie: 31.12.2003
   05.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01 Vznik funkcie: 21.02.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   08.10.2003Noví spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01 Vznik funkcie: 21.02.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   Michael Andrew Holmes 14466 North 87 Avenue AZ 85381, Peoria USA Vznik funkcie: 23.12.2002
   Eamonn Martin Murphy 15 Riverview Estate, Glasheen Road Cork City Írska republika Vznik funkcie: 23.12.2002
   07.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01
   25.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivona Datková Šrobárova 2668/25 Poprad 058 01 Skončenie funkcie: 18.06.2002
   26.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01
   25.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Paulenová Ivánska cesta 11 Bratislava 821 04
   28.03.2000Nové sidlo:
   Nádražná 534 Malacky 901 01
   27.03.2000Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 820 04
   08.02.2000Noví spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Zonnebaan 35 3606 CH Maarssen Holandsko
   27.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivona Datková Šrobárova 2668/25 Poprad 058 01 Skončenie funkcie: 18.06.2002
   Ing. Mária Paulenová Ivánska cesta 11 Bratislava 821 04
   26.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Kevin James Mulkerin Závodná 19 Bratislava
   01.06.1998Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Zonnebaan 35 3606 CH Maarssen Holandsko
   31.05.1998Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   14.04.1997Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   13.04.1997Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   05.12.1996Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   04.12.1996Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   28.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Kevin James Mulkerin Závodná 19 Bratislava
   27.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Molnár Smolenická 1 Bratislava
   22.06.1994Nové sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 820 04
   Noví spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   21.06.1994Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 19
   Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   PEPSI-COLA SR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj potravinárskych a priemyselných výrobkov vrátane veľkoobchodu
   distribučná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Molnár Smolenická 1 Bratislava