Vytvořte fakturu

Contact Trade Centre - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Contact Trade Centre
IČO 31363377
TIN 2020302009
DIČ SK2020302009
Datum vytvoření 30 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Contact Trade Centre
Ružová dolina 25
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 068 €
Zisk -15 081 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255422940, 0255422943, 0244644188
Fax(y) 0255422943
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,721
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 94
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 94
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 94
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,151
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 92
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 92
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,609
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,731
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 878
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 476
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 476
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,721
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,725
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,949
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 110,203
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -112,152
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,081
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,446
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,738
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,738
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,456
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,716
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,716
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,281
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 991
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,468
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 252
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,068
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,068
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,068
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,759
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,215
D. Služby (účtová skupina 51) 12,761
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,189
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,143
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,502
4. Sociální náklady (527, 528) 544
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 794
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,800
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,691
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,092
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,000
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,421
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 2,953
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 445
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -421
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,112
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 969
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 969
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015