Vytvořte fakturu

TRADE service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Obchodní název TRADE service
IČO 31363580
TIN 2020313867
DIČ SK2020313867
Datum vytvoření 13 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRADE service
Hodonínska 2
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 363 519 €
Zisk -685 €
Kapitál 436 636 €
Vlastní kapitál 55 543 €
Kontaktní informace
Email trade-service@computel.sk
webové stránky http://www.trades.sk;http://www.fedders.sk
Telefon(y) +421264461928, +421264364242
Fax(y) 0264461928
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 460,122
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 238,813
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 238,813
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,233
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,942
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 73,638
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 220,394
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 778
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 152,104
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 145,704
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,704
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 67,512
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,170
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 66,342
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 915
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 460,122
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,858
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 48,240
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 48,240
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -685
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,931
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,931
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 10,231
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 392,102
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 142,949
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,949
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 238,999
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,195
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,937
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,370
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,652
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 363,518
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 363,519
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 163,092
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 200,427
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 359,206
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 170,969
D. Služby (účtová skupina 51) 101,938
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 63,460
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,734
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,336
4. Sociální náklady (527, 528) 4,390
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,551
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,276
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,276
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,635
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,313
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 90,612
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,038
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,403
2. Ostatní náklady (562A) 1,403
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,635
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,038
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 275
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -685
Date of updating data: 11.09.2015
Date of updating data: 11.09.2015