Vytvořte fakturu

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.07.2016
Basic information
Obchodní název JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
IČO 31363695
TIN 2020319763
DIČ SK2020319763
Datum vytvoření 16 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
Štúrova 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 670 979 438 €
Zisk 35 384 415 €
Kapitál 473 474 443 €
Vlastní kapitál 116 292 244 €
Kontaktní informace
Email jci.CG-Bratislava@jci.com
webové stránky http://www.johnsoncontrols.sk
Telefon(y) +421248280199
Fax(y) 0248280199, 0248201210
Date of updating data: 15.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 445,708,150
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 258,503,504
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,358,359
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 4,276,528
2. Software (013) - /073, 091A/ 81,831
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,890,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,251,948
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,482,935
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 125,341
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 29,944
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 248,254,977
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 110,054,977
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 138,200,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,197,558
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,627,634
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,439,043
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ -3
3. Výrobky (123) - /194/ 188,594
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,650,290
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,650,290
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 96,418,788
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 74,573,335
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,573,335
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 297,292
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 21,532,109
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,052
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,500,846
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 95,185
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 63,405,661
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,007,088
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,153,197
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 6,853,891
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 445,708,150
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,073,321
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 69,717,189
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 69,717,189
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,971,719
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,971,719
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -2
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,384,415
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,467,380
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 139,078,882
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 139,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 78,882
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 88,576
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 88,576
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 80,729,203
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,390,197
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,390,197
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,082,146
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,059,341
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,030,200
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,149,054
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,265
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,048,625
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,770,509
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,278,116
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,522,094
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 13,167,449
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 13,167,449
Date of updating data: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 689,011,907
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 670,979,438
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,708
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 513,529,390
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,582,305
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,387,341
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 162,590
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,055,786
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 623,224,998
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 432,725,711
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 337,679
D. Služby (účtová skupina 51) 83,005,446
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 78,091,324
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 54,845,599
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,184,312
4. Sociální náklady (527, 528) 4,061,413
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,723
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,946,727
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,946,727
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,028
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -15,503
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,114,863
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,754,440
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,692,226
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,257,500
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 62,110
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 62,110
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16,645,128
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16,645,128
XII. Kurzové zisky (663) 550,262
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,787,354
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,591,664
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 17,591,664
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 668,834
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 526,856
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,529,854
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 46,224,586
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,840,171
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,576,441
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 263,730
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,384,415
Date of updating data: 15.07.2016