Vytvořte fakturu

Agentúra ŠIPKOVSKÝ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název Agentúra ŠIPKOVSKÝ
IČO 31363725
TIN 2020312239
Datum vytvoření 20 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra ŠIPKOVSKÝ
Pri Kolíske 8
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 406 €
Zisk 2 291 €
Kapitál 66 €
Vlastní kapitál -12 713 €
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,026
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,026
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,026
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,615
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 78
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,175
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,342
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,342
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,833
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 362
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 349
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 808
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 808
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,342
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 412
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 412
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,198
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,881
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,291
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,791
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 33
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 33
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,758
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,662
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,662
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,613
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 867
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 51
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 916
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,649
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,405
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,406
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 81
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,325
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,024
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,802
D. Služby (účtová skupina 51) 15,018
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,819
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,730
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 89
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 178
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,007
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,007
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,382
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,586
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 785
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 325
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 325
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 460
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -785
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,597
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,306
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,306
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,291
Date of updating data: 23.09.2016
Files
4240398.tif
Date of updating data: 23.09.2016