Vytvořte fakturu

ARES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARES
IČO 31363822
TIN 2020336626
DIČ SK2020336626
Datum vytvoření 21 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARES
Športová 5
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 455 916 €
Zisk 92 362 €
Kapitál 556 545 €
Vlastní kapitál -38 196 €
Kontaktní informace
Email ares@ares.sk
Telefon(y) 0220909631, 0800150339, 0915572438, 0917520508, 0243414664, 0248204513, 0248204523, 0248204527
Fax(y) 0248204528
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 692,934
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 123,511
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,504
2. Software (013) - /073, 091A/ 8,504
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 115,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 27,330
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,342
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,983
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 565,106
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 177,782
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,893
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 99,967
4. Zvířata (124) - /195/ 500
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,422
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 889
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 889
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 132,079
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 132,079
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,079
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 254,356
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,175
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 252,181
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,317
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,317
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 692,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,270
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 225,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -278,396
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,260
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -280,656
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,362
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,656
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,417
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,689
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,241
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,487
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 363,524
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 308,523
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,523
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,443
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,249
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,306
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,715
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,715
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 241,008
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 253
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 240,755
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,379,953
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,455,916
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 541,372
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 14,550
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,781,821
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 75,963
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,292
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,918
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,343,259
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 395,351
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,073,668
D. Služby (účtová skupina 51) 538,856
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 275,622
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 202,152
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 66,071
4. Sociální náklady (527, 528) 7,399
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,755
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,301
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,301
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -22,488
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,194
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,657
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 405,831
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 471
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 369
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 95
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,938
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,401
2. Ostatní náklady (562A) 1,401
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,498
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,039
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,467
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,190
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,828
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,901
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -73
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,362
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015