Vytvořte fakturu

ENCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Obchodní název ENCO
IČO 31364047
TIN 2020416343
DIČ SK2020416343
Datum vytvoření 22 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENCO
Michalská 7
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 786 232 €
Zisk 804 532 €
Kapitál 9 921 324 €
Vlastní kapitál 7 660 857 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254435144
Fax(y) 0254434768
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,682,837
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,764,047
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,029
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,029
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,380,400
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 59,748
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 692,122
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 100,119
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,444
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 518,634
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 8,333
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,382,618
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,382,618
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,904,670
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,059
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,059
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,209,111
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,356,709
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 119,461
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,237,248
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 230,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 607,953
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,449
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,676,500
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,069
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,662,431
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,120
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,682,837
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,465,391
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,883,855
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,405
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,405
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 453,926
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 453,926
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,310,034
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,361,629
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,595
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 804,532
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,216,778
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,975
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,546
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,429
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 37,748
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 37,748
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,163,256
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,081,475
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,875,577
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,898
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,258
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 943
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,580
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,799
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,799
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 668
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 668
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,786,232
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,175,170
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 565,233
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,729
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,850,655
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,356,405
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 445,167
D. Služby (účtová skupina 51) 589,174
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 281,592
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 223,214
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,647
4. Sociální náklady (527, 528) 10,731
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,218
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 94,160
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 94,160
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75,939
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 935,577
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,349,657
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82,323
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 77,936
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 77,936
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,387
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,387
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,490
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,490
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 80,833
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,016,410
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 211,878
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 211,037
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 841
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 804,532
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016