Vytvořte fakturu

REHAU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.03.2016
Basic information
Obchodní název REHAU
IČO 31364217
TIN 2020319785
DIČ SK2020319785
Datum vytvoření 27 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REHAU
Kopčianska 82
85000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 77 189 572 €
Zisk 3 765 514 €
Kapitál 18 345 941 €
Vlastní kapitál 15 160 973 €
Kontaktní informace
Email bratislava@rehau.com
Telefon(y) 0263813422, 0268209110, 0268209115, 0268209116, 0268209117, 0268209118, 0268209119, 0268209123, 0268
Fax(y) 0263813422
Date of updating data: 08.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,487,613
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,762,717
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,308
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,027
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,281
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,753,409
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 767,283
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 921,720
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 64,406
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,213,941
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,257,034
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,857,589
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,399,445
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 409,197
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 409,197
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,400,010
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,362,034
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,362,034
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 843,474
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 946,312
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 248,190
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 147,700
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,261
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 145,439
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,510,955
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,482,912
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 28,043
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,487,613
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,426,487
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,655,514
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,655,514
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 265,551
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 265,551
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,739,908
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,739,908
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,765,514
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,061,126
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,148
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,244
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,904
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,304,546
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,728,809
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,728,809
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 77,869
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,832
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 453,036
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,739,432
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,739,432
Date of updating data: 08.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 77,194,848
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 77,189,572
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,126,660
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 39,716,653
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 762,460
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 739,805
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,843,994
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,193,669
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,048,311
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,972,162
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -42,594
D. Služby (účtová skupina 51) 4,732,371
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,656,640
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,237,211
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 388,745
4. Sociální náklady (527, 528) 30,684
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,432
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,235
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,235
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 739,797
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -188,087
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,156,402
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,995,903
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,895,523
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,823
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,276
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,276
XII. Kurzové zisky (663) 25,547
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,049
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35,733
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,316
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,226
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,989,677
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,224,163
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,592,535
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -368,372
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,765,514
Date of updating data: 08.03.2016
Date of updating data: 08.03.2016