Vytvořte fakturu

EUROSTYLE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název EUROSTYLE
IČO 31364331
TIN 2020352961
DIČ SK2020352961
Datum vytvoření 22 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROSTYLE
Obchodná 72
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 730 736 €
Zisk 3 324 €
Kapitál 587 003 €
Vlastní kapitál 331 631 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252731408
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 545,710
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,345
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,345
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,345
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 530,833
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 520,827
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 513,981
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 6,846
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -10,926
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 242
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -11,168
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,932
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,174
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,758
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,532
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,532
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 545,710
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,870
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 174,705
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 943
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 943
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 151,258
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 151,258
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,324
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,840
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 662
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 662
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 205,537
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,653
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,653
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,988
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,820
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,010
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,641
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,641
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 728,606
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 730,736
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 704,556
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,050
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,820
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 716,795
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 442,491
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,825
D. Služby (účtová skupina 51) 135,800
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 106,800
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 75,002
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,918
4. Sociální náklady (527, 528) 5,880
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 786
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,177
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,177
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,916
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,941
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 128,310
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 221
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,964
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,405
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,559
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,737
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,204
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,324
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016