Vytvořte fakturu

TREXIMA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.01.2016
Basic information
Obchodní název TREXIMA Bratislava
IČO 31364381
TIN 2020343996
DIČ SK2020343996
Datum vytvoření 20 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREXIMA Bratislava
Drobného 29/3431
84407
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 277 791 €
Zisk 161 164 €
Kapitál 1 514 912 €
Vlastní kapitál 198 078 €
Kontaktní informace
Email marian@trexima.sk
Telefon(y) 0233322294, 0233322222, 0233322233
Date of updating data: 15.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 924,509
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 225,776
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 888
2. Software (013) - /073, 091A/ 888
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 224,888
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 140,581
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 84,307
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 690,353
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 233
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 233
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 15,850
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 15,850
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,525
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,764
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,764
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,285
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,476
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 637,745
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,356
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 625,389
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,380
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 81
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,299
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 924,509
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,797
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,336
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,881
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,881
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,416
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,416
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 161,164
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,867
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,717
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 10,220
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 10,220
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,295
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,202
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 284,923
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,287
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,287
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,193
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 62,352
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 46,974
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,255
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,862
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 52,227
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,227
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 360,845
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 360,845
Date of updating data: 15.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,277,791
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,239,749
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,042
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,063,411
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 99,143
D. Služby (účtová skupina 51) 1,345,965
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,552,926
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,186,220
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 342,479
4. Sociální náklady (527, 528) 24,227
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,084
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,766
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,766
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,527
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 214,380
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,794,641
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,398
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 471
2. Ostatní náklady (562A) 471
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,885
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,371
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 212,009
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 50,845
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 53,934
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,089
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 161,164
Date of updating data: 15.01.2016
Date of updating data: 15.01.2016