Vytvořte fakturu

EKORDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Obchodní název EKORDA
IČO 31364438
TIN 2020352917
DIČ SK2020352917
Datum vytvoření 17 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKORDA
Révova 45
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 792 890 €
Zisk 56 812 €
Kapitál 1 459 819 €
Vlastní kapitál 634 879 €
Kontaktní informace
Email info@ekorda.sk
webové stránky http://www.ekorda.sk
Mobile(y) +421903450159
Fax(y) 0248200402
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,628,961
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,465,233
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,465,233
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 122,485
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 966,824
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,263
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 293,661
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,374
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 127,245
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 127,129
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,129
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,129
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 779
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,350
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,354
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,715
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 639
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,628,961
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 757,740
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 19,541
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,946
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,946
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,455
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,455
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 660,986
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 660,986
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,812
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 854,884
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,426
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,426
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 778,530
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,883
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,883
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 686,442
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,752
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,126
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,762
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 565
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 29,518
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,518
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,410
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 16,337
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 259
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 16,078
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 759,667
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 792,890
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 759,667
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,583
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,640
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 705,489
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,160
D. Služby (účtová skupina 51) 117,658
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 467,222
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 330,211
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 125,698
4. Sociální náklady (527, 528) 11,313
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,290
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,515
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,515
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,181
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,665
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,798
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,401
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 593,849
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,179
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,171
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,171
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,867
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,237
2. Ostatní náklady (562A) 5,237
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,630
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,688
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 75,713
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,901
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,901
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,812
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016