Vytvořte fakturu

TYKY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TYKY
IČO 31364586
TIN 2020352884
DIČ SK2020352884
Datum vytvoření 01 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TYKY
Vavilovova 16
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 362 095 €
Zisk 45 454 €
Kapitál 146 896 €
Vlastní kapitál 87 019 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 265,254
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,741
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,741
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,741
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,398
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 102,216
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,213
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,213
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,182
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 517
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,665
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 94,115
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 94,115
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 265,254
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 132,473
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 81,519
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 81,519
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,454
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,121
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 174
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 174
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 131,947
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 81,881
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,881
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,339
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,943
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,857
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,927
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 660
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 350,437
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 362,095
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 207,305
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 143,131
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,659
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 303,664
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 112,496
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,121
D. Služby (účtová skupina 51) 57,767
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 69,683
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,837
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,150
4. Sociální náklady (527, 528) 3,696
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,175
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,730
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,730
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,706
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,986
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 58,431
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,052
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 162
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 157
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,274
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,820
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,820
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015