Vytvořte fakturu

PosAm - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název PosAm
IČO 31365078
TIN 2020315440
DIČ SK2020315440
Datum vytvoření 03 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PosAm
Bajkalská 28
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 998 163 €
Zisk 2 557 546 €
Kontaktní informace
Email hpsupport@posam.sk
webové stránky http://www.posam.sk
Telefon(y) +421249239111, +421249239387
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,058,806
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,928,863
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,300,607
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,225,112
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 9,261
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 66,234
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,628,256
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 164,205
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,226,141
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 237,910
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,353,979
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 205,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 357
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 204,795
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 398,510
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 398,510
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,142,454
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,771,513
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,122,858
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,648,655
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 330,073
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,827
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,041
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,607,863
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,326
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,595,537
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 775,964
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 151,800
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 624,164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,058,806
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,829,010
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 170,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 170,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,084,464
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,084,464
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,557,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,318,843
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,173
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24,173
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 62,402
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 62,402
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,310,572
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,376,772
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,403
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,279,369
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 655,547
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 351,140
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 924,643
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,470
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,908,052
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 167,743
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,740,309
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,644
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 910,953
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 184,358
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 726,595
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,514,400
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,998,163
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,648,296
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,700,420
V. Aktivace (účtová skupina 62) 403,840
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 79,923
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165,684
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,642,395
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,725,751
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 596,150
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 3,926
D. Služby (účtová skupina 51) 17,471,527
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,055,495
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,338,769
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,566,170
4. Sociální náklady (527, 528) 150,556
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,567
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 943,964
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 927,225
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 16,739
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 23,874
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 24,194
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 772,947
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,355,768
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,955,202
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,307
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19,456
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19,456
XII. Kurzové zisky (663) 4,851
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,223
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,483
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,740
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,084
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,366,852
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 809,306
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,001,447
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -192,141
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,557,546
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016