Vytvořte fakturu

AMS Com - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMS Com
IČO 31365141
TIN 2020352950
DIČ SK2020352950
Datum vytvoření 10 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMS Com
Janka Alexyho 11
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 596 576 €
Zisk 5 060 €
Kapitál 767 187 €
Vlastní kapitál 3 651 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250205530, 0250205536, 0235455511
Fax(y) 0250205522
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 264,345
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,593
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,593
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,593
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 232,120
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,909
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,909
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 49,143
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 49,143
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,143
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 159,577
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 158,401
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,401
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,176
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,491
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 366
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,125
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,632
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,632
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 264,345
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,710
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,014
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,014
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,060
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,635
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,110
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 12,241
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 12,241
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 165
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,704
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 158,526
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 103,024
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,024
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,222
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,080
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,874
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,326
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,999
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 596,576
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 375,565
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 245,563
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 42
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -24,594
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 578,403
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 255,678
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,802
D. Služby (účtová skupina 51) 150,510
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 134,310
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,965
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,624
4. Sociální náklady (527, 528) 3,721
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,935
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,488
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,488
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,320
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,173
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 193,138
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,234
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,199
2. Ostatní náklady (562A) 3,199
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,035
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,233
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,940
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,060
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015