Vytvořte fakturu

ARGUSS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název ARGUSS
IČO 31365213
TIN 2020306024
DIČ SK2020306024
Datum vytvoření 03 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARGUSS
Záhradnícka 27
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 274 258 €
Zisk 146 975 €
Kontaktní informace
Email arguss@arguss.sk
webové stránky http://www.arguss.sk
Telefon(y) +421255421642, +421255565632, +421255645914, +421255645915, +421255645916, +421255645917
Mobile(y) +421918803405
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,098,901
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 534,874
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 534,874
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,222
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 239,282
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 256,903
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,467
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 545,687
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,639
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,264
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,182
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,182
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,182
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 248,997
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 175,019
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,019
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 13,843
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 59,644
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 491
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 276,605
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 271,904
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,701
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,340
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,340
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,098,901
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,279
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,975
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 828,116
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,508
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,964
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,466
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,078
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 176,158
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 402,543
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 86,187
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,187
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,525
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,386
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27,944
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,678
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,823
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,933
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,453
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,480
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 224,974
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 116,506
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 116,506
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,265,640
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,274,258
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 463
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,265,177
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,618
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,058,248
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 135
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 124,722
D. Služby (účtová skupina 51) 317,671
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 493,024
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 352,394
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 119,969
4. Sociální náklady (527, 528) 20,661
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,422
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 74,837
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 74,837
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -348
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,785
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 216,010
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 823,112
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 513
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 10
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 500
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,411
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,946
2. Ostatní náklady (562A) 16,946
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,455
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,898
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,112
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 47,137
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,147
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 990
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 146,975
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017