Vytvořte fakturu

ARGUSS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARGUSS
IČO 31365213
TIN 2020306024
DIČ SK2020306024
Datum vytvoření 03 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARGUSS
Záhradnícka 27
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 469 946 €
Zisk 231 522 €
Kontaktní informace
Email arguss@arguss.sk
webové stránky http://www.arguss.sk
Telefon(y) +421255421642, +421255565632, +421255645914, +421255645915, +421255645916, +421255645917
Mobile(y) +421918803405
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 928,258
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 385,607
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 385,607
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,222
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 260,743
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 86,175
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,467
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 522,971
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,699
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,668
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,031
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,132
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,132
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,132
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 157,313
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 120,796
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,796
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,762
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,138
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 617
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 343,827
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 333,125
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,702
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,680
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,680
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 928,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 480,993
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 242,167
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 242,167
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 231,522
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 388,564
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,045
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,172
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,786
12. Odložený daňový závazek (481A) 87
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,416
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 189,678
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106,656
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,656
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,886
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,340
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,685
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,854
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,257
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,785
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,785
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 162,640
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 58,701
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 58,701
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,455,055
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,469,946
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 497
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,454,558
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 445
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,446
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,153,232
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 369
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 142,177
D. Služby (účtová skupina 51) 371,160
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 469,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 332,797
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 115,214
4. Sociální náklady (527, 528) 21,213
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,144
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 119,713
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 119,713
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 95
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,830
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,180
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 316,714
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 941,349
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,125
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,716
2. Ostatní náklady (562A) 16,716
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,365
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 295,594
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 64,072
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 71,474
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -7,402
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 231,522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015