Vytvořte fakturu

M - CENA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M - CENA
IČO 31365256
TIN 2020333755
DIČ SK2020333755
Datum vytvoření 12 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - CENA
Šustekova 1
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 779 279 €
Zisk 99 105 €
Kapitál 2 229 687 €
Vlastní kapitál 1 111 082 €
Kontaktní informace
Email mcena@isternet.sk
Telefon(y) 0262248947, 0262248951, 0262248955
Mobile(y) +421903711001
Fax(y) 0262248955
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,017,495
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 447,113
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,245
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,245
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 81,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 79,054
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,542
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 361,272
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 361,272
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,567,916
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,098,380
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,064,498
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 33,882
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 284,313
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 275,497
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,497
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,636
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 185,223
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,904
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 182,319
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,466
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,017,495
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,128,181
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,706
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,341
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,341
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 341,118
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 341,118
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 679,911
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 679,911
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,105
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 889,195
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,030
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,262
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,768
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,008
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,008
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 860,044
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,578
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,578
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 823,702
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,031
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,372
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,671
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 690
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,113
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,113
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 119
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 770,733
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 779,279
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 763,980
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,754
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 738,830
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 341,297
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,345
D. Služby (účtová skupina 51) 133,053
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 210,427
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 149,435
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,979
4. Sociální náklady (527, 528) 10,013
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,477
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,029
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,029
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -4,329
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,531
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,449
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,039
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75,607
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 70,935
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 70,935
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 43
XII. Kurzové zisky (663) 4,629
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,134
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,449
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,685
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 61,473
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,922
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,817
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,477
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,340
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,105
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365256 TIN: 2020333755 DIČ: SK2020333755
 • Sídlo: M - CENA, Šustekova 1, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava 27.07.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubomír Šnegoň 6 706 € (100%) Krásnohorská 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   27.07.2001Noví spoločníci:
   Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   12.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   11.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   21.07.1997Nové sidlo:
   Šustekova 1 Bratislava 851 02
   20.07.1997Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   04.12.1995Nové predmety činnosti:
   oprava a montáž hodín
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   03.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Sklenárová 48 Bratislava
   Peter Ferenčík Klincová 15 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Lotyšská 52 Bratislava
   28.11.1994Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   27.11.1994Zrušené sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   M - CENA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Sklenárová 48 Bratislava
   Peter Ferenčík Klincová 15 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Lotyšská 52 Bratislava