Vytvořte fakturu

GOODMAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GOODMAN
IČO 31365353
TIN 2020896427
DIČ SK2020896427
Datum vytvoření 11 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOODMAN
Americká trieda 11
04013
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 287 294 €
Zisk 6 902 €
Kapitál 402 863 €
Vlastní kapitál 101 821 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0556367325
Mobile(y) +421905475042, 0905475042
Fax(y) 0556367327
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 71,455
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 71,455
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,684
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,112
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,678
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,450
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 185,567
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,716
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,705
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 128,237
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -48,798
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,902
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,851
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,602
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,930
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,634
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 724
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,560
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,012
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 81,319
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 287,294
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,451
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 215,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61,843
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 265,922
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,682
C. Služby (účtová skupina 51) 9,772
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,157
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,157
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,677
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 199,416
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,061
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,372
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,003
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 13,510
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 7,344
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,166
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,510
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,862
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,902
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365353 TIN: 2020896427 DIČ: SK2020896427
 • Sídlo: GOODMAN, Americká trieda 11, 04013, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Leden 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.2005Nové obchodné meno:
   GOODMAN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Americká trieda 11 Košice 040 13
   Noví spoločníci:
   Zdeno Kuzmiak Huncovská 12 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Javorová SNP 40 Košice 040 01 Vznik funkcie: 06.04.2005
   18.04.2005Zrušené obchodné meno:
   CTV, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava
   Marcel Dekanovský Jesenského 12 Košice
   Milan Antol Wuppertálska 39 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava
   11.01.1994Nové obchodné meno:
   CTV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   činnosť reklamnej agentúry
   Noví spoločníci:
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava
   Marcel Dekanovský Jesenského 12 Košice
   Milan Antol Wuppertálska 39 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava