Vytvořte fakturu

ELESKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELESKO
IČO 31365370
TIN 2020296399
DIČ SK7020000911
Datum vytvoření 17 Leden 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELESKO
Ventúrska 1
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 706 355 €
Zisk 430 074 €
Kapitál 33 164 544 €
Vlastní kapitál 20 476 989 €
Kontaktní informace
Email info@elesko.sk
Telefon(y) 0220922649
Fax(y) 0220922650
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,794,645
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,049,154
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,049,154
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 724,932
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,765,129
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,507,728
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 2,591,710
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 420,395
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 39,260
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,637,419
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,914,913
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 122,303
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,792,444
3. Výrobky (123) - /194/ 166
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,707,517
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,497,192
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,458,933
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,259
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,625
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 143,700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,989
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 873
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,116
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 108,072
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,645
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 103,427
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,794,645
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,787,064
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,463,167
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 73,461
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 73,461
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,839,334
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,839,334
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 430,074
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,348,044
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,311,184
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 6,267,110
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,854
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,707
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 37,513
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,978
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,978
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 621,983
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 133,419
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,101
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,318
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,041
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,984
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,150
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 446,389
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,394,299
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 659,537
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 615,543
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 43,994
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,707,239
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,706,355
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,538
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,868,741
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 435,364
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,101
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,595
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375,016
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,904,222
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,538
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 655,653
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 4,479
D. Služby (účtová skupina 51) 413,650
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 437,425
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 311,898
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 108,473
4. Sociální náklady (527, 528) 17,054
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 30,416
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,252,430
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,252,430
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,907
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 637
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89,087
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 802,133
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,235,424
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 884
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 883
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 231,718
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 230,279
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 20,306
2. Ostatní náklady (562A) 209,973
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 837
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 602
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -230,834
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 571,299
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 141,225
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 138,345
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 430,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365370 TIN: 2020296399 DIČ: SK7020000911
 • Sídlo: ELESKO, Ventúrska 1, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tomáš Ledecký predseda Záhradná 24 Bojnice 972 01 24.07.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobiš Križovany nad Dudváhom 176 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 16.04.2014
   Ing. Jarmila Potomová - člen Alstrova 6439/278 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.07.2014
   19.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - predseda Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 24.07.2014
   Ing. Jarmila Potomová - člen Alstrova 6439/278 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.07.2014
   18.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - člen Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 30.04.2013
   Roman Milata - predseda Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   01.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobiš Križovany nad Dudváhom 176 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 16.04.2014
   30.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radim Greguš - člen Sputnikova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.11.2010
   07.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - člen Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 30.04.2013
   06.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - člen Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   04.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Roman Milata - predseda Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   03.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Maršálek - predseda Opálová 14154/23 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   15.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   16.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Martin Maršálek - predseda Opálová 14154/23 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Ing. Filip Matovič - člen Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   15.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - predseda Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   19.10.2011Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   ubytovacie služby s poskytovanm prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   30.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - predseda Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   29.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Kalinčiakova 569/2 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   04.01.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v rybárstve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   vydavateľská činnosť
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   skladovanie
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   čistiace a upratovacie služby
   výroba nápojov
   správa bytového alebo nebytového fondu
   03.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   prenájom motorových vozidiel
   výroba vína
   25.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radim Greguš - člen Sputnikova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.11.2010
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   24.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Peško - člen 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 23.12.2005
   26.03.2010Nové obchodné meno:
   ELESKO a. s.
   25.03.2010Zrušené obchodné meno:
   IN VINO a.s.
   13.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Kalinčiakova 569/2 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   12.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Horná 22 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   09.07.2008Nové predmety činnosti:
   výroba vína
   07.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Rezníček - člen Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   25.01.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 1 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Horná 22 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   Branislav Peško - člen 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 23.12.2005
   24.01.2006Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Peško - predseda 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Peter Valuš - člen Trnková 75 Košice 040 14 Vznik funkcie: 17.10.2003
   30.06.2004Nové obchodné meno:
   IN VINO a.s.
   29.06.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOV IN, a.s.
   11.03.2004Nové sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Peško - predseda 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - člen Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Peter Valuš - člen Trnková 75 Košice 040 14 Vznik funkcie: 17.10.2003
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Františkánska 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35 Vznik funkcie: 20.12.2000 Skončenie funkcie: 17.10.2003
   Branislav Peško - člen predstavenstva 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - predseda predstavenstva Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   20.01.2003Nové sidlo:
   Františkánska 1 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35 Vznik funkcie: 20.12.2000 Skončenie funkcie: 17.10.2003
   Branislav Peško - člen predstavenstva 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - predseda predstavenstva Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   19.01.2003Zrušené sidlo:
   Hlavná 27 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35
   Ing. Ľuboš Chmelár - predseda predstavenstva Inovecká 1800/27 Topoľčany 955 01
   Mgr. Roland Uhrina Račianska 43 Bratislava 831 02
   25.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Roland Uhrina Račianska 43 Bratislava 831 02
   24.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chmelár - podpredseda predstavenstva Tomanková 1 Bratislava 841 05
   20.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35
   19.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Poljak Lietavská 9 Bratislava 851 06
   11.01.2000Nové sidlo:
   Hlavná 27 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Poljak Lietavská 9 Bratislava 851 06
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Šafarikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Bužek - člen predstavenstva Radvanská 8 Banská Bystrica
   06.03.1998Nové sidlo:
   Šafarikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bužek - člen predstavenstva Radvanská 8 Banská Bystrica
   Ing. Miroslav Chmelár - podpredseda predstavenstva Tomanková 1 Bratislava 841 05
   05.03.1998Zrušené sidlo:
   Nerudova 51 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chmelár - člen predstavenstva Inovecká 27 Topoľčany
   Ing. Igor Ledecký ml. - podpredseda predstavenstva Vyšehradská 21 Bratislava
   11.08.1997Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľuboš Chmelár - predseda predstavenstva Inovecká 1800/27 Topoľčany 955 01
   Ing. Miroslav Chmelár - člen predstavenstva Inovecká 27 Topoľčany
   Ing. Igor Ledecký ml. - podpredseda predstavenstva Vyšehradská 21 Bratislava
   10.08.1997Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľuboš Chmelár Fialková 6 Topoľčany 955 01
   Ing. Igor Ledecký ul. Palárika 8/5 Prievidza 971 01
   Ing. Peter Rafay Varšavská 6 Košice
   19.10.1995Nové sidlo:
   Nerudova 51 Bratislava 821 04
   18.10.1995Zrušené sidlo:
   Viedenská 7 Bratislava 852 20
   21.07.1994Nové sidlo:
   Viedenská 7 Bratislava 852 20
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Chmelár Fialková 6 Topoľčany 955 01
   Ing. Igor Ledecký ul. Palárika 8/5 Prievidza 971 01
   20.07.1994Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Vigľašská 11 Bratislava
   17.01.1994Nové obchodné meno:
   SLOV IN, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Peter Rafay Varšavská 6 Košice
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Vigľašská 11 Bratislava