Vytvořte fakturu

C - bau - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.07.2016
Basic information
Obchodní název C - bau
IČO 31365787
TIN 2020302141
DIČ SK7020000097
Datum vytvoření 24 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C - bau
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 669 381 €
Zisk 1 229 019 €
Kontaktní informace
Email c-bau@c-bau.sk
Telefon(y) 0268207251, 0268207247, 0268207261
Fax(y) 0268207222
Date of updating data: 15.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,160,052
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 81,075
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 81,075
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 81,075
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,072,710
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 292,448
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 277,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 14,466
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 35,854
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 35,854
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,743,029
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 658,790
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 641,660
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,130
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 678,040
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,563
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,636
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,379
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,379
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,267
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,247
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 20
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,160,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,238,878
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,963
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,963
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 896
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 896
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,229,019
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 921,174
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,927
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,927
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 22,852
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 22,852
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 730,089
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 551,542
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 227,625
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,917
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 69,415
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 47,844
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,191
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 163,306
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,007
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 129,299
Date of updating data: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,624,107
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,669,381
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,624,107
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 9,798
V. Aktivace (účtová skupina 62) 23,986
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,859
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,631
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,088,516
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,468,551
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -1,902
D. Služby (účtová skupina 51) 5,956,235
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,609,449
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,137,859
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 389,137
4. Sociální náklady (527, 528) 82,453
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,300
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,014
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,014
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,103
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,766
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,580,865
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,235,007
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 611
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 611
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 611
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 318
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 305
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 293
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,581,158
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 352,139
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 349,178
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,229,019
Date of updating data: 15.07.2016
Date of updating data: 15.07.2016