Vytvořte fakturu

BACKALDRIN Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název BACKALDRIN Slovakia
IČO 31365949
TIN 2020302174
DIČ SK2020302174
Datum vytvoření 13 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BACKALDRIN Slovakia
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 461 877 €
Zisk 16 884 €
Kapitál 925 160 €
Vlastní kapitál 492 050 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905759186, +421908726731, +421905963803, +421915678038, +421948342808, +421908770012, +421908770014, +421908770015, +421905475455, +421905827956, +421905582
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 777,503
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,720
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,092
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,092
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,628
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,062
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,566
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 739,481
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 243,036
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 243,036
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,942
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 10,967
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,967
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,975
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 439,645
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 438,999
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 438,999
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 646
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,858
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 880
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,978
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,302
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,301
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 777,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 508,934
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,340
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,340
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 484,071
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 484,071
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,884
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,109
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,472
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,513
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,715
12. Odložený daňový závazek (481A) 244
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 236,002
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 137,934
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,282
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,652
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,518
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,206
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,630
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,714
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,635
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,513
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,122
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 460
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 343
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 117
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,453,554
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,461,877
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,453,148
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 405
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,491
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,427,050
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,464,218
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 107,436
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,634
D. Služby (účtová skupina 51) 393,882
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 419,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 306,923
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 107,902
4. Sociální náklady (527, 528) 4,394
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,128
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,503
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,503
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 977
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,053
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,827
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 486,383
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 149
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,556
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 165
2. Ostatní náklady (562A) 165
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,242
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,149
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,394
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,433
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,549
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,457
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,092
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,884
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015