Vytvořte fakturu

B.H.P.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.10.2016
Basic information
Obchodní název B.H.P.S.
IČO 31366953
TIN 2020353027
DIČ SK2020353027
Datum vytvoření 11 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.H.P.S.
Heyrovského 10
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 531 €
Zisk 29 715 €
Kapitál 229 491 €
Vlastní kapitál -203 222 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903721187
Fax(y) 0243410304
Date of updating data: 31.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 65,682
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 51
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 51
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,047
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,538
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,538
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 36,167
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 36,167
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,167
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,739
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,156
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,156
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 570
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,603
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,554
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,049
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 584
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 584
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,682
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -192,660
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 355,950
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -584,965
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -584,965
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,715
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,342
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,739
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 11,437
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 11,437
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,302
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 239,497
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 126,605
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,605
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,210
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,430
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 252
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 106
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 106
Date of updating data: 31.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 41,531
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,149
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,033
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,349
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,860
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,190
D. Služby (účtová skupina 51) 8,057
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,491
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,023
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 712
4. Sociální náklady (527, 528) -244
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) -540
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 477
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 477
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,430
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -9,416
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,171
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,671
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,098
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 996
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 702
2. Ostatní náklady (562A) 702
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 294
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -996
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,675
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,715
Date of updating data: 31.10.2016
Date of updating data: 31.10.2016