Vytvořte fakturu

WUNDER - BAUM Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WUNDER - BAUM Bratislava
IČO 31367071
TIN 2020292153
DIČ SK2020292153
Datum vytvoření 14 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WUNDER - BAUM Bratislava
Na stráni 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 450 828 €
Zisk 16 220 €
Kapitál 392 705 €
Vlastní kapitál 192 633 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262802974, +421262802972
Fax(y) 0262802974
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 375,606
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,931
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,931
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,370
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,561
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 344,925
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 93,395
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 93,395
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 134,202
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 133,306
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,306
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 896
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 117,328
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 467
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 116,861
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,750
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,750
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 375,606
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 208,853
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 185,330
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 185,616
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -286
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,220
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,753
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,270
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,270
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 160,939
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,679
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,679
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 139,841
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,692
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,536
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,191
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,544
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,544
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 441,670
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 450,828
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 441,670
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,553
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,205
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 429,931
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 271,912
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,737
D. Služby (účtová skupina 51) 49,600
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 85,783
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 61,433
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,534
4. Sociální náklady (527, 528) 2,816
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,052
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,942
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,942
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -9,356
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,261
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,974
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,689
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 344
2. Ostatní náklady (562A) 344
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,345
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,669
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,228
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,008
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,008
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,220
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015