Vytvořte fakturu

UNIMED PHARMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIMED PHARMA
IČO 31367216
TIN 2020329531
DIČ SK2020329531
Datum vytvoření 16 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMED PHARMA
Oriešková 11
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 430 638 €
Zisk 2 691 199 €
Kapitál 8 687 881 €
Vlastní kapitál 7 801 698 €
Kontaktní informace
Email unimed@unimed.sk
webové stránky http://www.unimed.sk;http://www.unimedpharma.sk
Telefon(y) +421253416632, +421243333786, +421243638226, +421243638743, +421326402491
Fax(y) 0243638743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,872,331
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,096,819
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 512,847
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 11,459
2. Software (013) - /073, 091A/ 35,853
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 44,459
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 421,076
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 583,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,964
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 517,214
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 36,794
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,579,359
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,309,259
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 906,637
3. Výrobky (123) - /194/ 1,402,622
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,474,437
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,412,890
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,412,890
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,273
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,037,274
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 795,663
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,471
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 781,192
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 196,153
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 121,024
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 75,129
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,872,331
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,092,897
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 89,222
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,399
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,399
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,299,118
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,299,118
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,691,199
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 779,434
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 51,404
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33,761
12. Odložený daňový závazek (481A) 17,643
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 563,908
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 322,656
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 322,656
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 78,714
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 47,999
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,227
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 312
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 164,122
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 164,122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,241,821
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,430,638
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 11,105,929
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,104
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 241,974
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,172
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,459
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,622,389
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,804,079
D. Služby (účtová skupina 51) 2,927,512
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,403,590
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,820,532
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 557,614
4. Sociální náklady (527, 528) 25,444
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 104,744
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 248,419
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 248,419
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,228
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131,817
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,808,249
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,625,416
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53,157
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19,836
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19,836
XII. Kurzové zisky (663) 33,241
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 80
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 308,869
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 290,427
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,442
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -255,712
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,552,537
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 861,338
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 864,572
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,234
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,691,199
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015