Vytvořte fakturu

GRADIENT ECM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název GRADIENT ECM
IČO 31367232
TIN 2020318190
DIČ SK2020318190
Datum vytvoření 17 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRADIENT ECM
Košická 56
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 768 428 €
Zisk 58 206 €
Kapitál 724 992 €
Vlastní kapitál 173 196 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255561589, 0255576085
Fax(y) 0255576085
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,269,128
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 81,834
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,062
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 78,772
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78,772
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,175,440
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,000
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,000
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 86,675
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 86,675
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,675
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 504,692
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 395,199
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,199
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,493
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 581,073
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,681
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 577,392
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,854
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,854
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,269,128
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,497
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,645
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,645
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 147,007
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 147,007
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,206
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 904,477
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,908
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,908
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 894,569
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 331,112
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,112
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 456,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 42,784
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 30,826
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,347
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 149,154
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 149,154
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,769,387
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,768,428
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,138,884
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,629,228
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 166
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,637,714
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,424,445
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 84,530
D. Služby (účtová skupina 51) 3,346,855
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,256,610
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 923,638
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 315,154
4. Sociální náklady (527, 528) 17,818
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,626
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,061
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,061
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 502,558
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,714
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,912,282
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 959
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 86
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 86
XII. Kurzové zisky (663) 76
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 797
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,702
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,233
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 46,469
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 81,971
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,765
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,765
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,206
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017