Vytvořte fakturu

TREVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TREVA
IČO 31367291
TIN 2020292142
DIČ SK2020292142
Datum vytvoření 17 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREVA
Malá 13
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 393 884 €
Zisk 68 107 €
Kapitál 353 167 €
Vlastní kapitál 228 342 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421907274104, +421905744380, +421905744381, +421907272283, +421907725300, +421907270212, +421905360635, +421905399978, +421905370553, +421908902821, +421908902
Fax(y) 0263537853
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 468,909
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 35,491
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 35,491
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,491
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 431,649
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,035
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,827
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 5,208
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 92,151
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 70,229
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,229
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,922
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,058
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,058
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 277,405
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,720
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 254,685
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,769
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,769
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 468,909
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 280,699
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 204,624
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 204,624
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,107
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,210
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,527
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,527
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 177,388
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 133,717
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,717
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,282
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,673
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,192
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 524
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,295
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,393,901
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,393,884
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,393,389
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 495
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,323,075
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 680,323
D. Služby (účtová skupina 51) 392,720
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 229,857
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 164,640
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,019
4. Sociální náklady (527, 528) 7,198
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,423
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,296
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,296
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,746
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,710
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,809
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 320,346
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,716
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,716
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,700
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,109
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015