Vytvořte fakturu

LOLO - HOTEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Obchodní název LOLO - HOTEL
IČO 31367381
TIN 2020296531
DIČ SK2020296531
Datum vytvoření 18 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOLO - HOTEL
Pod Lipovým 45
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 565 €
Zisk -2 605 €
Kapitál 89 060 €
Vlastní kapitál 5 070 €
Kontaktní informace
Email karol.halan@ximea.com
Telefon(y) 0239009296
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,713,329
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,901,123
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,498
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,498
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,874,625
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,872,412
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,213
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 811,199
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 806,817
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 802,580
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 802,580
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,237
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,382
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,301
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,081
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,007
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,007
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,713,329
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,684,030
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,711,663
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,711,663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,667
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,667
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,605
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,029,299
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 23
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,028,811
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,020,296
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,296
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 833
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,228
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,934
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,520
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 465
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,100
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,565
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,359
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 206
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,340
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,946
D. Služby (účtová skupina 51) 7,716
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,263
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,355
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,813
4. Sociální náklady (527, 528) 95
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 639
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,395
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,395
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,381
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -775
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,697
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,001
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 8,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,870
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 8,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 870
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -869
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,644
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,605
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016