Vytvořte fakturu

CSC Computer Sciences - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název CSC Computer Sciences
IČO 31367569
TIN 2020318223
DIČ SK2020318223
Datum vytvoření 28 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CSC Computer Sciences
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 093 780 €
Zisk -609 531 €
Kapitál 3 418 832 €
Vlastní kapitál 2 644 405 €
Kontaktní informace
Email sro@csc.sk
webové stránky http://www.csc.com;http://www.csc.sk
Telefon(y) +421254640050, +421259216111, +421259216237
Mobile(y) +421905844658, +421905354418, +421905292056, +421905435760, +421918820853
Fax(y) 0259216237
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,414,688
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,958
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,958
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,958
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 25,000
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 25,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,312,834
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 212,797
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 212,797
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 780
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 780
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 780
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 179,016
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 171,079
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,005
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,074
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,420
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 517
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,920,241
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,000
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,918,241
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 71,896
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 45,745
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 26,151
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,414,688
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,034,874
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 168
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,607,724
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,607,724
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -609,531
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 363,074
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,625
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,625
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 157,374
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,301
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,386
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,561
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,354
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,860
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,192
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,021
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200,075
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 177,353
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,722
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 16,740
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 16,740
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,093,780
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 366,120
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,779,286
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -52,295
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 669
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,715,606
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 308,418
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,725
D. Služby (účtová skupina 51) 1,097,363
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,245,565
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 987,807
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 241,892
4. Sociální náklady (527, 528) 15,866
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,484
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,069
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,069
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,982
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -621,826
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 643,605
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,893
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23,853
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 23,691
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 162
XII. Kurzové zisky (663) 1,040
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,564
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,346
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,217
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,329
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -609,497
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 34
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -609,531
Date of updating data: 28.04.2016