Vytvořte fakturu

Meesenburg - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název Meesenburg
IČO 31367739
Datum vytvoření 28 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Meesenburg
Cabanova 13/D
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 147 895 €
Zisk -44 896 €
Kapitál 773 787 €
Vlastní kapitál 151 672 €
Kontaktní informace
Email conmat@slovanet.sk
webové stránky http://www.conmat.sk
Telefon(y) +421264531311, +421264531312
Fax(y) 0264287520
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 748,695
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 233,300
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 237
2. Software (013) - /073, 091A/ 237
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 233,063
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 55,388
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 172,659
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,163
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,853
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 513,416
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 358,545
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 256
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 358,289
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 86,838
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 86,838
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,838
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,033
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,649
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,384
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,979
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,979
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 748,695
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,901
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,520
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,520
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 57,431
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,659
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,659
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,187
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 78,391
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,204
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,896
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 643,794
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,795
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,795
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 634,943
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 611,687
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 583,071
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,616
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,908
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,123
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,225
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,056
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,056
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,147,898
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,147,895
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,144,024
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,006
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,865
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,638
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 907,636
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,604
D. Služby (účtová skupina 51) 48,562
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 137,626
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 99,243
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,190
4. Sociální náklady (527, 528) 4,193
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,778
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,876
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,876
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 22,471
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,085
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,743
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 172,228
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 276
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 272
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -273
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -42,016
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,896
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016