Vytvořte fakturu

SLOVAKODATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAKODATA
Stav Zničeno
IČO 31367763
TIN 2020344128
DIČ SK2020344128
Datum vytvoření 23 Květen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVAKODATA
Kutlíkova 17
85000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 196 972 €
Zisk -172 493 €
Kapitál 2 969 420 €
Vlastní kapitál 1 473 448 €
Kontaktní informace
Email sales@slovakodata.sk
Telefon(y) 0267209999
Fax(y) 0263826735
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,699,324
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,219,549
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 143,354
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,837
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 124,517
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,076,195
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 264,463
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 811,732
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,397,301
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 79,450
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 79,450
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,697
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,697
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 741,356
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 479,372
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 479,372
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,826
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,917
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 213,241
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 571,798
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,160
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 563,638
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 82,474
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 44,558
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 37,916
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,699,324
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,301,611
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 398,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 398,400
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,170
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 79,592
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,592
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 194,225
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 194,225
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 798,717
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 798,717
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -172,493
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,397,713
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,280,383
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,249
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,249
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 918,842
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 94,255
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 64,356
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,558
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 158,123
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 117,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 117,330
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,117,522
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,196,972
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,090,998
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 79,450
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,648
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,876
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,353,320
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,760
D. Služby (účtová skupina 51) 998,832
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,151,916
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,553,612
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 563,488
4. Sociální náklady (527, 528) 34,816
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,603
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,961
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,961
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,248
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -156,348
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,099,856
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 85
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 85
XII. Kurzové zisky (663) 77
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,356
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,469
2. Ostatní náklady (562A) 5,469
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,495
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,392
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,194
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -167,542
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,951
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,896
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,055
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -172,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367763 TIN: 2020344128 DIČ: SK2020344128
 • Sídlo: SLOVAKODATA, Kutlíkova 17, 85000, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Maťašek predseda Bučinova 14 Bratislava 22.10.1997
  Ing. Jozef Oravec podpredseda Raková 57 Čadca 023 51 28.06.2005
  Ing. Miroslav Polakovič podpredseda Podbrezovská 9 Bratislava 831 06 28.06.2005
  Ing. Marian Šandor člen Robotnícka 7 Bratislava 831 03 28.06.2005
  Ing. Stanislav Ernek člen Jelačičova 2 Bratislava 821 08 20.12.2005
  Ing. Roman Jánoš člen Budovateľská 7 Stupava 900 31 15.12.2006
  Radovan Slíž člen Parková 7 Galanta 924 01 25.11.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Radovan Slíž - člen Parková 7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 25.11.2009
   27.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Sprušanský - člen Družstevná 53 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.06.2005
   13.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Jánoš - člen Budovateľská 7 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 15.12.2006
   12.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zátopek - člen K rašeline 1 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 28.06.2005
   15.02.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ernek - člen Jelačičova 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.12.2005
   19.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Oravec - podpredseda Raková 57 Čadca 023 51 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Miroslav Polakovič - podpredseda Podbrezovská 9 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Marian Šandor - člen Robotnícka 7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Michal Zátopek - člen K rašeline 1 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Miroslav Sprušanský - člen Družstevná 53 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.06.2005
   18.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubiš - člen Rajecká 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.2002
   Ing. Jozef Oravec - člen Hrancova 2021 Čadca Vznik funkcie: 06.02.2002
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Kubiš - člen Rajecká 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.2002
   Ing. Jozef Oravec - člen Hrancova 2021 Čadca Vznik funkcie: 06.02.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Karaba Beniakova 22 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 06.02.2002
   Dr. János Kozma dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 353/10 Trenčín-Zlatovce Skončenie funkcie: 06.02.2002
   10.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Dr. János Kozma dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 353/10 Trenčín-Zlatovce Skončenie funkcie: 06.02.2002
   09.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubiš , CSc Rajecká 10 Bratislava
   12.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karaba Beniakova 22 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 06.02.2002
   11.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Krošlák Silvánska 16 Bratislava
   22.10.1997Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Maťašek - predseda predstavenstva Bučinova 14 Bratislava
   21.10.1997Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 58 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Maťašek Bučinova 14 Bratislava
   03.08.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.05.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKODATA, a.s.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 58 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
   organizačné zabezpečenie školení a výstav
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov
   automatizované spracovanie údajov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Krošlák Silvánska 16 Bratislava
   Ing. Juraj Kubiš , CSc Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Peter Maťašek Bučinova 14 Bratislava