Vytvořte fakturu

SLOVAKODATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Obchodní název SLOVAKODATA
Stav Zničeno
IČO 31367763
TIN 2020344128
DIČ SK2020344128
Datum vytvoření 03 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKODATA
Beniakova 22
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 739 174 €
Zisk 302 851 €
Kapitál 2 969 420 €
Vlastní kapitál 1 473 448 €
Kontaktní informace
Email sales@slovakodata.sk
Telefon(y) 0267209999
Fax(y) 0263826735
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,658,551
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,105,859
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,238
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,738
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 7,500
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 101,361
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,094
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 83,267
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 995,260
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 183,528
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 811,732
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,506,153
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 121,431
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 121,431
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 928
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 928
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 988,501
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 636,073
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 636,073
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,826
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,841
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 290,761
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 395,293
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,251
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 393,042
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 46,539
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 18,186
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,353
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,658,551
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,523,527
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 398,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 398,400
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,170
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 79,592
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,592
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 113,290
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 113,290
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 626,224
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 626,224
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302,851
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,135,024
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 53,413
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 53,413
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,009,860
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69,036
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,036
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 718,842
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 106,409
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 62,479
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,661
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 71,751
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 68,251
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,500
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,724,348
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,739,174
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,150
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,681,218
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 41,980
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,826
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,419,451
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,100
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 73,866
D. Služby (účtová skupina 51) 1,107,697
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,132,033
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,567,841
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 530,186
4. Sociální náklady (527, 528) 34,006
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,332
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 59,228
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 59,228
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,195
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,723
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,541,685
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 113
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 67
XII. Kurzové zisky (663) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,685
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,585
2. Ostatní náklady (562A) 4,585
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,100
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,572
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 312,151
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,300
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,531
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,769
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 302,851
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016
 • IČO :31367763 TIN: 2020344128 DIČ: SK2020344128
 • Sídlo: SLOVAKODATA, Beniakova 22, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Březen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKODATA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Beniakova 22 Bratislava 841 05
   03.03.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKODATA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beniakova 22 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným