Vytvořte fakturu

Mýval Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.10.2016
Basic information
Obchodní název Mýval Slovakia
IČO 31367844
TIN 2020345965
DIČ SK2020345965
Datum vytvoření 02 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mýval Slovakia
Nové Záhrady I 13/A
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 258 750 €
Zisk -52 974 €
Kapitál 358 509 €
Vlastní kapitál 32 163 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243636979, 0948400182, 02482357, 0248235777
Mobile(y) +421948400182
Date of updating data: 31.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 411,623
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,505
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,505
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,505
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 365,610
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,279
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,279
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,279
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,036
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,036
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,036
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 313,295
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 309,428
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,867
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 508
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 508
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 411,623
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,870
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,199
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,118
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -106,317
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,974
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,580
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 47,304
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 46,794
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 510
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 14,440
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 391,081
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 256,512
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,512
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,521
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,508
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 756
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,897
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,887
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,455
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 913
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 913
Date of updating data: 31.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 263,793
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 258,750
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,991
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 238,089
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,670
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 294,307
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,290
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,599
D. Služby (účtová skupina 51) 161,439
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,181
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,383
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,768
4. Sociální náklady (527, 528) 17,030
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 817
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,746
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,746
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 50,861
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,374
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,557
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,752
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,043
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,043
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,043
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,500
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,617
2. Ostatní náklady (562A) 20,617
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 883
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,457
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,974
Date of updating data: 31.10.2016
Date of updating data: 31.10.2016