Vytvořte fakturu

Mýval Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Mýval Slovakia
IČO 31367844
TIN 2020345965
DIČ SK2020345965
Datum vytvoření 02 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mýval Slovakia
Nové Záhrady I 13/A
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 263 157 €
Zisk -30 059 €
Kapitál 358 509 €
Vlastní kapitál 32 163 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243636979, 0948400182, 02482357, 0248235777
Mobile(y) +421948400182
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 487,092
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,001
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,001
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,001
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 456,449
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,753
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,753
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 133,422
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 114,422
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,422
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 321,274
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 319,944
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,330
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 642
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 642
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 487,092
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,104
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,860
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,118
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -76,258
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,059
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 483,760
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,390
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,938
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 452
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 466,370
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 325,425
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 325,425
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,521
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 513
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,125
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,926
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,228
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,228
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 343,649
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 263,157
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,385
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 251,125
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,561
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,239
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,559
D. Služby (účtová skupina 51) 188,400
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,995
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,121
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,992
4. Sociální náklady (527, 528) 882
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 647
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,003
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,003
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 54,020
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,698
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,404
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,312
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80,492
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 80,396
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 80,396
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 96
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,187
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 58,685
2. Ostatní náklady (562A) 58,685
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 502
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 21,305
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,099
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,059
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015