Vytvořte fakturu

RADBAU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název RADBAU
IČO 31367976
TIN 2020344205
DIČ SK2020344205
Datum vytvoření 03 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RADBAU
90041
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 1 150 987 €
Zisk -211 204 €
Kapitál 1 249 898 €
Vlastní kapitál 608 494 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264285097
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 629,882
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,627
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 926
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 926
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,701
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,701
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,551
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 58,747
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 58,747
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,747
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 183,989
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 157,154
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,154
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,835
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 371,815
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60,092
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 311,723
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,704
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,704
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 629,882
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,325
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -4
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -4
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 431,229
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 431,229
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -211,204
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 402,477
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,992
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,992
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 387,823
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,137
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,137
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 41,201
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 124,705
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,011
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,849
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,920
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,662
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,662
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 80
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 80
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,148,221
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,150,987
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,148,221
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,766
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,355,117
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,842
D. Služby (účtová skupina 51) 669,007
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 287,668
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 209,075
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 70,945
4. Sociální náklady (527, 528) 7,648
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,019
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,464
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,464
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 258,636
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113,481
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -204,130
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 458,372
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,452
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,444
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -205,574
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,630
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,630
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -211,204
Date of updating data: 23.12.2016