Vytvořte fakturu

BAYERN CENTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAYERN CENTER
IČO 31368093
TIN 2020296641
DIČ SK2020296641
Datum vytvoření 08 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAYERN CENTER
Živnostenská 5
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 217 798 €
Zisk 5 590 €
Vlastní kapitál 117 447 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.autoservis-bratislava.sk
Telefon(y) +421253414343, +421253414646, +421253414656, +421253633932, +421253417700
Mobile(y) +421903705506
Fax(y) 0253414656
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 886,162
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 644,306
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 623,977
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,414
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,362
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 549,201
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,329
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,329
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,869
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,772
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,772
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 196,843
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 94,602
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,602
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 85,200
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,530
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,511
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,254
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,614
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,640
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,987
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,987
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 886,162
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -559,607
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 44,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 44,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,953
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,559
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,559
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -669,671
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -669,671
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 48,962
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 136,493
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -87,531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,590
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,444,870
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 188,973
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,723
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 187,250
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 797,141
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 368,219
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 189,705
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,705
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,696
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,994
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,088
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,225
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 110,511
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,055
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,055
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,482
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 899
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 899
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,118,871
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,217,798
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,796
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,113,075
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 80,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,927
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,146,454
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,785
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 836,617
D. Služby (účtová skupina 51) 600,330
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 422,866
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 303,088
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 104,339
4. Sociální náklady (527, 528) 15,439
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,936
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 106,304
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 106,304
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 142,250
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,051
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,315
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,344
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 679,139
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 69
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 69
XII. Kurzové zisky (663) 43
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,469
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28,120
2. Ostatní náklady (562A) 28,120
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 101
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 27,248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55,357
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,987
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,397
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,397
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,590
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368093 TIN: 2020296641 DIČ: SK2020296641
 • Sídlo: BAYERN CENTER, Živnostenská 5, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika 08.03.1994
  Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika 08.03.1994
  Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06 26.09.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Jakabovič 22 000 € (50%) Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
  Štefan Baumann 22 000 € (50%) Živnostenská 5 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2014Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   20.04.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.03.1994
   Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.03.1994
   19.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   25.01.2012Nové sidlo:
   Živnostenská 5 Bratislava 811 06
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 15 Bratislava 811 02
   08.10.2011Noví spoločníci:
   Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 26.09.2011
   12.01.2006Nové predmety činnosti:
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   21.10.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   24.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.09.2001
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   28.01.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj ojazdených motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.09.2001
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj športových a rekreačných plavidiel a ich príslušenstva
   oprava a údržba športových a rekreačných plavidiel
   prenájom rekreačných a športových plavidiel
   odťahová služba /nezahŕňa prevoz vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu/
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.05.1997Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   08.03.1994Nové obchodné meno:
   BAYERN CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 15 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie obchodu;
   nastavovanie, údržba a oprava elektrických agregátov na motorové vozidlá;
   Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava