Vytvořte fakturu

Optimalexpo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Obchodní název Optimalexpo
IČO 31368379
TIN 2020319895
DIČ SK2020319895
Datum vytvoření 14 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Optimalexpo
Hradská 85
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 969 €
Zisk -6 914 €
Kapitál 127 349 €
Vlastní kapitál 76 043 €
Kontaktní informace
Email optimal@optimalexpo.sk
Telefon(y) 0243410425, 0243410427, 0248204010, 0903719337
Mobile(y) 0903719337
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 160,857
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 141,930
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 141,930
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 70,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,085
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,085
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,545
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 507
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 507
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 166
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 166
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,878
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,029
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,029
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,776
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,994
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,965
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 382
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,857
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,129
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,525
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 60,878
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 60,878
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,914
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,534
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,472
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,006
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 466
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,712
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,301
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,301
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 193
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 966
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,211
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,194
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,194
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 30,496
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,969
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,496
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,041
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,407
D. Služby (účtová skupina 51) 15,971
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,611
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,862
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 650
4. Sociální náklady (527, 528) 99
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,467
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,480
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,480
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,105
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,072
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,118
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,882
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,699
2. Ostatní náklady (562A) 2,699
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,954
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,914
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016