Vytvořte fakturu

Optimalexpo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název Optimalexpo
IČO 31368379
TIN 2020319895
DIČ SK2020319895
Datum vytvoření 14 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Optimalexpo
Hradská 85
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 341 715 €
Zisk 39 355 €
Kapitál 127 349 €
Vlastní kapitál 76 043 €
Kontaktní informace
Email optimal@optimalexpo.sk
Telefon(y) 0243410425, 0243410427, 0248204010, 0903719337
Mobile(y) 0903719337
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 277,876
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 161,473
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 161,473
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 70,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,352
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,361
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 115,268
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 73
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 73
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 114,921
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 114,108
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,108
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 813
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 274
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 474
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -200
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,135
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,135
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,876
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,484
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,524
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 53,965
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,965
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,355
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,968
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 32,147
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 520
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 31,627
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 122,892
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,690
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,690
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,799
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 829
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 473
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,101
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 320
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,609
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,424
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 8,424
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 338,542
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 341,715
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 338,542
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,360
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 813
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,372
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 61,248
D. Služby (účtová skupina 51) 186,589
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,486
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,945
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,489
4. Sociální náklady (527, 528) 52
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,978
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,136
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,136
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,620
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,315
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,343
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 90,705
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,598
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,999
2. Ostatní náklady (562A) 4,999
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 51
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 548
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,597
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,746
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,391
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,391
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,355
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017