Vytvořte fakturu

EUROFLUID HYDRAULIK SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název EUROFLUID HYDRAULIK SR
IČO 31368476
TIN 2020353159
DIČ SK2020353159
Datum vytvoření 14 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROFLUID HYDRAULIK SR
Závodná 3/E
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 709 433 €
Zisk 228 571 €
Kapitál 2 024 328 €
Vlastní kapitál 956 859 €
Kontaktní informace
Email eurofluid@eurofluid.sk
Telefon(y) 0244259082, 0249102260, 0249261270, 0263829489, 0424426806, 0424440053, 0424440054
Fax(y) 0244259082, 0424426806
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,035,385
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 680,186
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,944
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,944
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 659,242
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 251,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 302,610
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 104,872
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,344,256
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 627,283
3. Výrobky (123) - /194/ 628
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 626,655
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,687
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,687
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 612,542
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 574,640
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,640
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 731
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,171
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 101,744
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,925
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 93,819
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,943
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,943
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,035,385
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,219,125
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 73,076
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,239
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,239
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 896,600
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 896,600
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 228,571
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 795,597
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,023
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,023
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 768,757
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 276,453
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,453
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 389,978
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,074
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,702
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,550
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,817
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,817
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,663
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 20,663
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,709,503
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,709,433
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,848,333
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 207,912
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 630,481
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 613
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,278
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,816
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,420,833
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,101,115
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 194,651
D. Služby (účtová skupina 51) 535,829
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 467,619
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 335,562
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 117,449
4. Sociální náklady (527, 528) 14,608
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,513
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 70,187
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 70,187
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 24,367
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,552
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 288,600
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 855,744
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 49
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,261
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 49
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,212
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,191
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 287,409
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 58,838
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 64,621
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,783
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 228,571
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016