Vytvořte fakturu

PPA ENERGO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Obchodní název PPA ENERGO
IČO 31368484
TIN 2020339189
DIČ SK2020339189
Datum vytvoření 15 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA ENERGO
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 607 422 €
Zisk 3 755 417 €
Kapitál 45 448 517 €
Vlastní kapitál 14 724 552 €
Kontaktní informace
Email ppa@ppa.sk
Telefon(y) 0249237111, 0249237386
Fax(y) 0249237313, 0249237347
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,909,195
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,012,003
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,195
2. Software (013) - /073, 091A/ 26,195
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,985,808
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 205,802
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,064,075
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 715,931
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,756,919
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,308,894
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 687,730
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 621,164
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 196,559
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 196,559
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,161,765
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,554,739
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,554,739
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 607,026
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,089,701
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 44,210
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,045,491
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 140,273
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 88,661
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 51,612
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,909,195
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,693,123
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 179,248
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 179,248
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,925
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,925
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 24,807
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,792
2. Ostatní fondy (427, 42X) 23,015
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,715,726
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,715,726
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,755,417
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,216,072
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 358,897
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 328,563
12. Odložený daňový závazek (481A) 30,334
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 8,202,345
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 8,202,345
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,356,929
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,224,878
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,224,878
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 825,618
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 487,056
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,188,577
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,954
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 297,472
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 297,472
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 429
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,356,001
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 73,607,422
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 124,592
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 804,142
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 72,426,066
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 99,798
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,624
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,334,575
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 57,945
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,105,248
D. Služby (účtová skupina 51) 22,515,656
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,088,258
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,157,961
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,557,222
4. Sociální náklady (527, 528) 373,075
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33,384
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 456,870
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 456,870
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 67,507
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,009,707
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,272,847
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,775,749
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,045,124
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,284
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,284
XII. Kurzové zisky (663) 1,040,840
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 940,987
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 87
2. Ostatní náklady (562A) 87
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 846,840
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94,060
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 104,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,376,984
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,621,567
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,784,921
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -163,354
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,755,417
Date of updating data: 06.06.2016