Vytvořte fakturu

PPA Power DS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Obchodní název PPA Power DS
IČO 31368514
TIN 2020334481
DIČ SK2020334481
Datum vytvoření 15 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA Power DS
Vajnorská 137
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 861 995 €
Zisk 648 416 €
Kapitál 3 160 747 €
Vlastní kapitál 585 401 €
Kontaktní informace
Email martonova@ppapower.sk
Telefon(y) 0484161127
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,737,680
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,922,841
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,174
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,174
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,920,667
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,248
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 661,149
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 299,991
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 824,279
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,775,829
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,202
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,202
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 157,308
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 15,794
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,794
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 141,514
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,492,940
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,410,659
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,410,659
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,481
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,800
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,122,379
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,968
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,117,411
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39,010
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,113
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 29,897
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,737,680
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,282,823
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 88,296
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 88,296
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,829
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,829
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,000
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 536,282
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 536,282
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 648,416
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,050,241
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 99,770
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 80,500
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 80,500
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,092
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,178
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 76,858
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 63,482
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,376
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,741,726
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,748,652
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,748,652
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 287,294
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 170,120
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 51,329
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 277,493
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 206,838
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 128,969
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 128,969
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,918
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 404,616
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,616
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 400,000
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,861,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,861,995
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,083,522
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,722,908
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,565
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,041,349
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,076,477
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,484,218
D. Služby (účtová skupina 51) 806,875
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,564,786
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,166,828
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 349,408
4. Sociální náklady (527, 528) 48,550
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,987
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 66,467
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 66,467
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 31,685
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,854
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 820,646
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,438,860
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 96
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 96
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,579
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,574
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,483
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 819,163
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 170,747
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 312,364
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -141,617
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 648,416
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016