Vytvořte fakturu

KOMFORTKLIMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOMFORTKLIMA
IČO 31368808
TIN 2020319906
DIČ SK2020319906
Datum vytvoření 22 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMFORTKLIMA
Homolova 17
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 166 665 €
Zisk -1 376 €
Kapitál 44 398 €
Vlastní kapitál 45 381 €
Kontaktní informace
Email marzi@stonline.sk
Telefon(y) 0264461080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,180
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,180
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,180
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 55,450
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,255
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,195
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,630
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,005
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,360
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 37,349
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,376
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,625
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,389
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,236
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,005
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,418
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 813
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 166,665
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 166,217
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 448
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 166,482
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,982
C. Služby (účtová skupina 51) 125,918
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,152
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,573
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 504
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 183
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,317
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 252
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 250
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -251
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -68
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,308
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,376
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015