Vytvořte fakturu

Takeda Pharmaceuticals Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Obchodní název Takeda Pharmaceuticals Slovakia
IČO 31368832
TIN 2020336802
DIČ SK2020336802
Datum vytvoření 22 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Takeda Pharmaceuticals Slovakia
Plynárenská 7B
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 177 018 €
Zisk -21 367 €
Kapitál 20 329 131 €
Vlastní kapitál 8 294 703 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.takedaslovakia.com
Telefon(y) +421220602600
Fax(y) 0220602602
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,571,473
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 61,352
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 31,670
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,682
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,486,746
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 54,537
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 54,537
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,499,466
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,037,271
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,704,954
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332,317
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 11,203,777
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249,280
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,138
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 932,743
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,092
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 931,651
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,375
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,375
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,571,473
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,190,690
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,744
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 28,102
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,102
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,108,913
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,108,913
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,367
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,380,783
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,080
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,080
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,139,647
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,375,128
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,340,228
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,900
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 732,535
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,552
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,649
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,783
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 226,056
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,226
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 211,830
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,173,917
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,177,018
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,852,027
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,321,890
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 222
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,879
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,066,387
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,981,493
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,789
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -112,114
D. Služby (účtová skupina 51) 969,958
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 683,087
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 551,182
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 124,531
4. Sociální náklady (527, 528) 7,374
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 55,410
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,618
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,618
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 425,146
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,631
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,303,791
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,369
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 765
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 765
XII. Kurzové zisky (663) 604
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,827
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,363
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,363
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 432
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,032
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,458
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 109,173
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 130,540
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 124,001
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 6,539
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,367
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016