Vytvořte fakturu

MAX SPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.11.2016
Basic information
Obchodní název MAX SPORT
IČO 31368891
TIN 2020353225
DIČ SK2020353225
Datum vytvoření 23 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAX SPORT
Bartoškova 7
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 136 266 €
Zisk 102 228 €
Kapitál 262 171 €
Vlastní kapitál -20 308 €
Kontaktní informace
Email maxsport@max-sport.sk
Telefon(y) 0905205333, 0254414444
Mobile(y) 0905205333
Date of updating data: 28.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,661,808
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 344,329
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 53,958
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 53,958
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 290,371
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 70,841
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 219,530
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,305,919
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 261,096
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 156
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 258,440
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 2,500
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,285
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,285
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 693,055
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 621,280
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 621,280
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71,775
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 345,483
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,567
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 334,916
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,560
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,560
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,661,808
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,971
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,001,460
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,001,460
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,330
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,330
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,953
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,953
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 102,228
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,837
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,849
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 17,025
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 824
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 504,082
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 423,839
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423,839
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,329
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,424
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,468
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,022
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,906
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,906
Date of updating data: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,141,051
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,136,266
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,097,094
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,291
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 831
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,997,033
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,863,209
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 177,693
D. Služby (účtová skupina 51) 770,464
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 146,290
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,654
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,446
4. Sociální náklady (527, 528) 6,190
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,278
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,595
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,595
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,277
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,227
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 139,233
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 324,019
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,785
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 34
XII. Kurzové zisky (663) 4,288
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 463
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,843
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,470
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,373
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,058
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 138,175
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 35,947
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 35,947
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 102,228
Date of updating data: 28.11.2016
Date of updating data: 28.11.2016