Vytvořte fakturu

BAUMIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAUMIT
IČO 31368956
TIN 2020304660
DIČ SK2020304660
Datum vytvoření 28 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAUMIT
Zrínskeho 13
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 811 490 €
Zisk 6 085 997 €
Kapitál 16 246 850 €
Vlastní kapitál 12 766 276 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421259303333, +421259303311, +421259303301
Fax(y) 0254411824
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,029,383
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,749,269
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 122,823
2. Software (013) - /073, 091A/ 122,823
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,626,446
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 765,966
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,686,130
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,756,672
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,516
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 409,162
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,205,003
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,518,015
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,457,093
3. Výrobky (123) - /194/ 754,250
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 306,672
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 29,462
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 29,462
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,377,504
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,287,899
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276,551
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,011,348
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87,040
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,565
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,280,022
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,807
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,272,215
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 75,111
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 75,111
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,029,383
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,452,085
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,000,631
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,000,631
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,638,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 200,093
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,093
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 526,394
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 526,394
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,085,997
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,574,498
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,274
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 141
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 141
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,133
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,188,679
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,752,196
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 732,322
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,019,874
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 167,049
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 101,398
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 167,888
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 372,545
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 161,127
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 211,418
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,800
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,615,234
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,811,490
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,906,093
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 24,973,013
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 62,690
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -326,562
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 56,386
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,870
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,823,064
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,978,147
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,245,122
D. Služby (účtová skupina 51) 5,738,924
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,977,896
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,994,713
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 918,827
4. Sociální náklady (527, 528) 64,356
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29,250
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,618,997
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,618,997
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 23,245
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 67,893
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143,590
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,988,426
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,653,041
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,467
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 337
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 337
XII. Kurzové zisky (663) 3,116
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109,635
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,144
2. Ostatní náklady (562A) 2,144
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,658
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 98,833
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106,168
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,882,258
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,796,261
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,844,952
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -48,691
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,085,997
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015