Vytvořte fakturu

KLOST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Obchodní název KLOST
IČO 31369642
Datum vytvoření 11 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLOST
Devätinova 54
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 666 128 €
Zisk 42 899 €
Kontaktní informace
Email klost@klost.sk
webové stránky http://www.klost.sk
Mobile(y) +421902916190
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 174,646
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,522
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,522
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,522
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 137,281
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,232
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,232
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 149,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 144,896
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144,896
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,173
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -16,020
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,807
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -20,827
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,843
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,843
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 174,646
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -105,109
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 672
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 672
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -155,319
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -155,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,899
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 277,190
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 23,336
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 49
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 23,287
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 249,906
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,196
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,196
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 216,853
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,977
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,369
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,511
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,948
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,948
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,565
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 285
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,280
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 665,954
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 666,128
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,086
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 614,066
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,803
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,387
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 18,459
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 146,425
D. Služby (účtová skupina 51) 273,334
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 115,594
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 82,154
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,083
4. Sociální náklady (527, 528) 5,357
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,834
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,136
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,136
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 27,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,306
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,741
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 197,934
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 168
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 168
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,952
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,928
2. Ostatní náklady (562A) 8,928
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 38
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,986
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,784
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,957
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 58
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 58
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,899
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016