Vytvořte fakturu

W.F.W. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Obchodní název W.F.W.
IČO 31369707
TIN 2020314054
DIČ SK2020314054
Datum vytvoření 30 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo W.F.W.
Segnáre 1553/54
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 951 €
Zisk 2 971 €
Kapitál 31 365 €
Vlastní kapitál 21 166 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254793237
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,274
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 542
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 542
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 542
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,732
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,732
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,283
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,449
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,274
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,955
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,680
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,293
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,613
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,971
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,319
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 767
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 767
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,552
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 164
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 164
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,603
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,001
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,784
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,930
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,951
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,930
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,813
D. Služby (účtová skupina 51) 2,068
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,993
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,196
4. Sociální náklady (527, 528) 9,797
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 613
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 613
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 139
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,138
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,862
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 177
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 177
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,963
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 992
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 992
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,971
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016